ABIC Kemi AB

Norrköping, 18 Mars 2021

Avisering prishöjning – Huntsman produkter

Kära kunder!

Pandemins biverkningar för vår verksamhet blir nu mer och mer synliga. Flera europeiska tillverkare varnar för omfattande leveransstörningar och kraftiga kostnadsökningar.

Det här brevet handlar om Huntsman Advanced Materials, som nu, för att säkerställa tillgång till varor och produkter, tvingas informera om extraordinära prisjusteringar.

Vi bifogar det officiella informationsbrevet från Huntsman, daterat 15 mars 2021.

Huntsman aviserar en prisjustering på mellan 15-30% (produktberoende) i Europa och prisjusteringen gäller från och med den 1 april 2021. Priser på redan mottagna orderbekräftelser gäller, även om leverans sker efter 1 april 2021. Nya ordar som placeras innan 1 april 2021, där material inte finns på lager, kommer att drabbas av prisökningen direkt.

ABIC har inte fått prisjusteringar på produktnivå ännu, men vi väljer att informera om denna extraordinära situation så tidigt som möjligt. Vi återkommer med de ändrade produktpriserna så fort de är tillgängliga.

Det är en allokeringssituation som nu träder i kraft i Europa för stora delar av våra kemisk tekniska produkter. Vi förväntar oss att den osäkra situationen kommer att fortsätta till vaccinationen av befolkningen i Europa ger resultat och att restriktioner och begränsningar upphävs.
Det kommer nu att vara av stor vikt att kommunicera framtida behov så att vi kan säkerställa tillgång till varor. Vårt säljteam är tillgängligt för att diskutera alla enskilda situationer.
Vi kan försäkra er att vi gör allt vi kan för att bevaka och tillvarata våra kunders intressen.

Med vänlig hälsning,
ABIC Kemi AB
Christian Campbell
Försäljningschef

Dear customers,

The pandemic effects on our business are now becoming more and more visible. Several European manufacturers warn of extensive supply disruptions and sharp cost increases.
This letter is about Huntsman Advanced Materials, who now, to ensure access to goods and products, is forced to inform about extraordinary price adjustments. We enclose the official information letter from Huntsman, dated March 15, 2021.
Huntsman announces a price adjustment of between 15-30% (product dependent) in Europe and the price adjustment applies from 1 April 2021.
Prices on already received order acknowledgements apply, even if delivery takes place after 1 April 2021. New orders placed before 1 April 2021, where materials are not in stock, will be affected by the price increase immediately.
ABIC has not received price adjustments at product level yet, but we choose to inform about this extraordinary situation as early as possible. We will return with the changed product prices as soon as they are available.
We now see an allocation situation coming up in Europe, valid for most part of our technical chemical products. We expect that the precarious situation will continue until the vaccination of the people of Europe yields results and that restrictions are lifted.
It will now be of great importance to communicate future needs so that we can ensure access to goods. Our sales team is available to discuss all individual situations.
We can assure you that we do everything we can to monitor and safeguard our customers’ interests.

Sincerely,
ABIC Kemi AB
Christian Campbell
Sales Manager

KONTAKTA OSS